โครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เรื่อง “สภาพนักงาน: องค์กรใหม่ในสถาบันที่สายสนับสนุนวิชาการควรรู้”

ด้วย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยในกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงานซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำของสถาบัน ทำหน้าที่ (1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถาบันด้วยกัน (2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ (3) ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ (4) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน และ (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสถาบันเมื่อสถาบันเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันไม่มีองค์กรใดที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบัน และคณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงาน ที่จะกำหนดเกี่ยวกับจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภาพนักงาน จึงกำหนดจัดการเสวนาในโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เรื่อง “สภาพนักงาน: องค์กรใหม่ในสถาบันที่สายสนับสนุนวิชาการควรรู้” ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           โดยการเสวนาครั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

  1. นายคมกริช ชนะศรี ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธาน      ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  2. นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. นายบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           การเสวนามีบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมฟังการเสวนา จำนวน    285      คน


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์