คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ และคณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมของสถาบันเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบันเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับการยกร่างระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี มีประชาคมของสถาบันเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ จำนวน 398 คน

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบันเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกรรมการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม คือ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ กรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ กรรมการ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับการยกร่างระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกรรมการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม คือ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ประธานกรรมการ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ กรรมการ
  4. นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ กรรมการ
  5. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ กรรมการ

 


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์