คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบ


No Framework

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

No Framework

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

รองประธานกรรมการ

No Framework

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ

 
No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
กรรมการ

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

กรรมการ

 
No Framework

นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

No Framework

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

กรรมการ

No Framework

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการ

No Framework

นางวาทินี บุญญา

กรรมการ

 
No Framework

นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

กรรมการ

No Framework

นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

กรรมการ

No Framework

นางสาวกมลรัตน์ สายนาค

กรรมการและเลขานุการ

No Framework

นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
No Framework

นางสาวพุทธชาติ อากาศภา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวมารยาท ซิมเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวภาณุภรณ์ ทรัพยากร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐหรืออธิการบดีมอบหมาย