ข้อบังคับและประกาศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ


ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล