คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ


No Framework

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

ประธานกรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์

รองประธานกรรมการ

No Framework

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ

 
No Framework

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รักษาการแทนประธานสภาคณาจารย์

กรรมการ

No Framework

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
นายกสโมสรบุคลากร

กรรมการ

No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

กรรมการ

No Framework

อาจารย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล

กรรมการ

 
No Framework

นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

No Framework

นายยุทธนา สุจริต
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

No Framework

นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการ

No Framework

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

กรรมการ

 
No Framework

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

กรรมการ

No Framework

นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

กรรมการ

No Framework

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส

กรรมการและเลขานุการ

No Framework

นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
No Framework

นางสาวกาญจน์ชิตา ทันเที่ยง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวรัตติยา วัฒโน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวศิริรัตน์ บุญกิ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานบริหารจัดการ สภาคณาจารย์ สภาพนักงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐหรืออธิการบดีมอบหมาย