คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ


No Framework
ผช.ดร.ณดา จันทร์สม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

No Framework
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา

No Framework
อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ประธานกรรมการ

No Framework
ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองประธานกรรมการ

No Framework
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ

No Framework
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

กรรมการ

No Framework
รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

กรรมการ

No Framework
รศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

กรรมการ

No Framework
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

กรรมการ

No Framework
ผช.ดร.ดนุวัศ สาคริก

กรรมการ

No Framework
รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ

กรรมการ

No Framework
อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

กรรมการ

No Framework
ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

กรรมการ

No Framework
อาจารย์ใจชนก ภาคอัต

กรรมการ

No Framework
เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

No Framework
สุวารี เกษเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

กรรมการ

No Framework
คณิตตา บุญนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิจัย

กรรมการ

No Framework
วัฒนา คุ้มรักษา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักสิริพัฒนา

กรรมการ

No Framework
ภารดี เทพคายน

กรรมการ

No Framework
หทัยกาญจน์ แม็คลอลิน

กรรมการ

No Framework
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

กรรมการ

No Framework
วริษฐา บุณยเศรษฐ

กรรมการ

No Framework
บุษราภรณ์ ช้างเจริญ

กรรมการ

No Framework
เนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร

กรรมการ

No Framework
นิลาวัลย์ เติมผล

กรรมการและเลขานุการ

No Framework
ธนวรรธน์ วรรณธนะเดชาธร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework
ณิญา ศิญาพัทธ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework
ธัญวรัตม์ การสมโชค

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework
พิบูลย์เขต พัทธ์วรินชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐหรืออธิการบดีมอบหมาย