คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านแผนงาน


No Framework

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ที่ปรึกษา

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

ประธานกรรมการ

No Framework

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองประธานกรรมการ

No Framework

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ

 
No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

กรรมการ

 
No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

กรรมการ

 
No Framework

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

No Framework

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กรรมการ

No Framework

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

กรรมการ

No Framework

นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐ

กรรมการ

 
No Framework

นางสาวอัญญา นิ่มสุข

กรรมการและเลขานุการ

No Framework

นายธนวรรธน์ วรรณธนะเดชาธร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวสุพัตรา อังคาสัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวฐิติภรณ์ พันธุ์ประภา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านแผนงานมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานงบประมาณ ยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐหรืออธิการบดีมอบหมาย