คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


No Framework

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

No Framework

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร

ประธานกรรมการ

No Framework

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รองประธานกรรมการ

 
No Framework

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ

No Framework

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รักษาการแทนประธานสภาคณาจารย์

กรรมการ

No Framework

ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

กรรมการ

 
No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

กรรมการ

No Framework

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง

กรรมการ

 
No Framework

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

กรรมการ

No Framework

นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

No Framework

นายยุทธนา สุจริต
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

No Framework

นางภาวณา เขมะรัตน์

กรรมการ

 
No Framework

นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

กรรมการ

No Framework

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

กรรมการและเลขานุการ

No Framework

นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวพัชรี ปานแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
No Framework

นายวงศกร จ้อยศรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

No Framework

นางสาวภัทริน วรเศรษฐมงคล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองค์การ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐหรืออธิการบดีมอบหมาย