ข้อบังคับและประกาศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ


ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ