คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ และคณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 

โครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เรื่อง “สภาพนักงาน: องค์กรใหม่ในสถาบันที่สายสนับสนุนวิชาการควรรู้”